มาตรวจเช็คระดับการได้ยิน มาดูกันว่าคุณอยู่ในระดับไหน

ในระดับการได้ยินการเข้าใจคำพูดเริ่มใช้ dB มากกว่า 26 ควรเริ่มใช้ช่วยเครื่องฟังในเบื้องต้น เพราะระดับความพิการ อยู่ในระดับหูตึงน้อย อาจจะใช้เครื่องที่มี dB ไม่สูงมากนะ เพราะจะไม่ทำลายแก้วหู ประสาทรับเสียง 

ระดับการได้ยิน / ระดับความพิการ / ความสามารถในการเข้าใจคำพูด

0-25 dB / ปกติ / ไม่ลำบากในการรับฟังคำพูด

26-40 dB / หูตึงน้อย / ไม่ได้ยินเสียงกระซิบ

41-55 dB / หูตึงปานกลาง / ไม่ได้ยินเสียงพูดปกติ

56-70 dB / หูตึงมาก / ไม่ได้ยินเสียงพูดที่ดังมาก

71-90 dB / หูตึงรุนแรง / ได้ยินไม่ชัดแม้ต้องตะโกน

>90 dB / หูหนวก / ตะโกน หรือใช้เครื่องขยายเสียงก็ไม่ได้ยิน

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>